Actuele stookolieprijzen in de regio Neurenberg: beste prijs, prijsontwikkeling en levertijden in uw regio (2023)

Stookolie is en blijft een belangrijke hulpbron voor veel huishoudens in Duitsland, vooral in de wintermaanden. Maar hoe ontwikkelen de prijzen zich in uw regio? Op news.de vindt u meer informatie over de huidige situatie op de stookoliemarkt en tips waarmee u rekening moet houden bij de aankoop van stookolie.

De energiesituatie in Duitsland is niet alleen veranderd sinds de oorlog in Oekraïne, en toch spraken we vorig jaar hier voor het eerst in detail over prijzen, verbruik en besparingsmogelijkheden voor de belangrijkste grondstof van Duitsland, gas. Minder aandacht was er voor een energiebron die in de winter voor veel huishoudens nog steeds belangrijk is: datbrandstof.
Stookolieprijzen, levertijden en prijsontwikkelingsprognoses fluctueren in de Bondsrepubliek voortdurend en verschillen niet alleen van dag tot dag, maar soms ook zeer sterk van district tot district.Vandaag, 25 mei 2023,kost in Beieren gemiddeld 100 liter€ 89,74. Hoe staat het er precies inNeurenberg landover de prijs van stookolie en wat zijn de actuele levertijden?

District Nürnberger Land: zoveel stookolie kost momenteel op 25 mei 2023

In het district Nürnberger Land kost 100 liter momenteel gemiddeld€ 89,21. Dit betekent dat de prijs in de regio Neurenberg onder het gemiddelde voor Beieren ligt. Merk op dat deze waarde verwijst naar de aankoop van 3000 liter. De prijs varieert dienovereenkomstig als u een andere hoeveelheid stookolie koopt.
De gegevens in de onderstaande tabel tonen de gemiddelde prijs per 100 liter, een samenvatting van de gebieden van alle postcodes van de hele provincie (laatst bijgewerkt op 25/05/2023).

(Video) Solar investment exceeds crude oil production's for first time, report says

hoeveelheid gekochtPrijs voor 100 liter
500 Liter€ 103,19
1000 Liter€ 95,14
1500 Liter€ 92,25
2000 Liter€ 90,69
2500 Liter€ 89,82
3000 Liter€ 89,21
5000 Liter€ 88,65

Die:heizoel24.de

De ontwikkeling van de stookolieprijs in de afgelopen maand in de regio Neurenberg

Om de inkoopprijzen voor huisbrandolie correct te kunnen classificeren, is het altijd de moeite waard om naar de prijsontwikkeling te kijken. Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de gemiddelde prijzen in de regio Neurenberg over de afgelopen maand. Hierbij wordt uitgegaan van een ingekochte hoeveelheid van 3000 liter en de opgegeven prijs is voor 100 liter.

Gegevenprijs
24.05.202389,74
23.05.202389,45
22.05.202389,28
21.05.202391,10
20.05.202391,10
19.05.202391,16
18.05.202389,60
17.05.202389,60
16.05.202389,66
15.05.202387,42
14.05.202388,23
13.05.202388,19
12.05.202388,23
11.05.202390,04
10.05.202389,41
09.05.202389,59
08.05.202390,15
07.05.202387,07
06.05.202387,04
05.05.202387,03
04.05.202386,29
03.05.202386,87
02.05.202390,73
01.05.202390,79
30.04.202390,66
29.04.202390,74
28.04.202390,55
27.04.202391,09
26.04.202392,75
25.04.202394,91

De barometer voor de deelstaat Nürnberger Land: prijsniveau, levertijd en inkoopactiviteit

Het huidige prijsniveau is erg laag in vergelijking met het gemiddelde prijsniveau van vorig jaar. Het bestellen van stookolie is momenteel relatief eenvoudig, de gemiddelde levertijd in de regio Neurenberg bedraagt ​​momenteel 25 werkdagen. De prijsontwikkelingen op de markt voor het district Nürnberger Land worden momenteel door de consument beter in de gaten gehouden. De inkoopactiviteit met betrekking tot stookolie is momenteel hoog in de wijk. Dienovereenkomstig kan het als volgt worden samengevat:

(Video) "Save Money on Fuel: Top 10 Countries with the Cheapest Petrol Prices" #petrolprices #budgettravel

prijsniveauTijd om te bezorgenaankoop activiteit
heel laagkurzhoch

Tot 2000 euro per huishouden: subsidies voor stookolie van de staat!

In het kader van de enorme kostenexplosie in de energiesector heeft de overheid ook subsidiemogelijkheden aangekondigd voor stookolie en pellets. Dit gebeurt echter niet automatisch, maar moet gebeuren door een aanvraag in te dienen. Er wordt momenteel gezegd dat er dan tot 2000 euro aan steun per huishouden kan worden uitbetaald. Iedereen die met een factuur kan aantonen dat de prijs minimaal verdubbeld is ten opzichte van de aankoop van vorig jaar, komt in aanmerking voor subsidie. Er komt echter geen geld van de staat als de stijging van de stookkosten ten opzichte van het voorgaande jaar minder dan 100 euro bedraagt.
De aanvraag moet worden ingediend bij de bevoegde instantie op het niveau van de deelstaat. Bij een huurovereenkomst wordt de verklaring van de juistheid van de brandstofrekening overlegd door de huurder, aan wie ook de kwijting moet worden doorberekend. De federale regering voorziet voor deze steunmaatregel in totaal 1,8 miljard euro. Naar verluidt kunnen de Noord-Duitse deelstaten Nedersaksen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen en Sleeswijk-Holstein al in april hulp aanvragen. Thüringen daarentegen is van plan om begin mei te beginnen met het indienen van aanvragen en de hulp is al beschikbaar in Berlijn. Voor gedetailleerde informatie is het raadzaam om de website van het betreffende ministerie te bezoeken. In de meeste gevallen is ofwel het ministerie van Economische Zaken ofwel het ministerie van Sociale Zaken verantwoordelijk.

Welk type stookolie is het beste?

Naast de oudere standaardolie zijn er nu ook zwavelarme stookolie en bio- of premiumvarianten. Hoewel oliën van hogere kwaliteit kunnen afwijken van de gemiddelde prijzen en dus op korte termijn een grotere belasting voor de portemonnee kunnen zijn, kunnen ze op lange termijn een positief effect hebben op de levensduur van het verwarmingssysteem. Als uw verwarmingsinstallatie een groene dop heeft, mag u sowieso alleen zwavelarme stookolie gebruiken. Als u echter wilt overstappen op Bio of Premium, doet u er goed aan dit alleen te doen in overleg met een verwarmingsprofessional of de fabrikant van het systeem.

"Hoe warmt Duitsland op?" Stookolieverbruik in de Bondsrepubliek en in Beieren

De fluctuerende prijzen zijn enerzijds te wijten aan economische beleidsontwikkelingen en anderzijds aan de verschillende lokale consumptie. De studie van de Federale Vereniging vanEnergie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) "Hoe verwarmt Duitsland?" (2019) Volgens Saksen-Anhalt en de drie stadstaten worden minder dan 100.000 woongebouwen verwarmd met olie, terwijl in Baden-Württemberg, Noordrijn-Westfalen en Beieren het zijn er meer dan een miljoen.Daarnaast speelt ook de leeftijd van de verwarmingsinstallaties voor verbruik een rol, die met name in het zuiden van het land vaak ouder zijn dan 25. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met zo’n andere vraag , wordt ook de prijsontwikkeling beïnvloed - en dat kan voor velen erg duur zijn. Als u uw stookoliebestelling echter goed voorbereidt en altijd de prijzen in de gaten houdt, kunt u veel besparen!
In de Bondsrepubliek Duitsland bedraagt ​​het aandeel in de BDEW-studie voor stookolie (centrale verwarming, oliekachels) in woongebouwen 30,4%. Dit betekent dat in totaal 5,8 miljoen woningen in Duitsland van stookolie moeten worden voorzien. Opgenomen met 1,2 miljoen huishoudens die door olie worden bediendBayernhet hoogste verbruik in de republiek. In de Vrijstaat betekent dit dat 40,2% van de woongebouwen nog steeds wordt verwarmd met stookolie. Juist hier is het belangrijk om een ​​goed overzicht te hebben van de prijsontwikkeling!

(Video) High Oil Prices To Impact Millions Across The Country This Winter

U kunt dus ongeacht de olieprijs besparen

1. Vermijd noodorders:Wie te lang wacht met bestellen, komt op een gegeven moment in de kou te staan ​​of kan niet meer voordelig kopen. Bestel daarom tijdig zodat u de schommelingen kunt waarnemen en op een dag kunt kopen dat de prijs laag is.
2. Werk samen met familie, buren en kennissen:Bij het bestellen van stookolie is niet alleen de dagelijkse prijsontwikkeling per liter belangrijk, maar ook de hoeveelheid die u koopt! Overleg met buren, familieleden en kennissen of zij misschien samen met jou een collectieve opdracht willen doen. Daar kunnen alle betrokkenen alleen maar van profiteren!
3. Volg het hele jaar door de markt voor stookolie:Een blik in het verleden leert dat bijzonder lage prijzen niet te herleiden zijn tot een bepaalde tijd van het jaar. Naast seizoensconsumptie spelen mondiale politieke en mondiale economische ontwikkelingen een grote rol. Controleer daarom het hele jaar door regelmatig de prijzen, zodat u de juiste periode niet mist.
4. Bespaar op lange termijn door modernisering:In vergelijking met oude modellen kunnen moderne condensatieketels op olie jaarlijkse besparingen opleveren in het bereik van tweecijferige percentages. Ook het overstappen op andere middelen levert nog hogere spaaropbrengsten op en wordt bovendien door de staat gesubsidieerd.

De stookolieprijzen in dit artikel worden eenmaal per dag bijgewerkt (laatst op 25/05/2023 om 09:43). Houd er rekening mee dat de prijzen gedurende de dag kunnen veranderen. Sla deze website op als bladwijzer in uw browser om op de hoogte te blijven van de actuele prijsontwikkelingen in de regio Neurenberg.

Energie is niet alleen een onderwerp op ieders lippen, maar nu ook een kwestie van de portemonnee:Als u bijvoorbeeld van plan bent om van olie op gas over te stappen, vindt u hier op news.de ook interessante informatie over het gasverbruik..

+++Noot voor de redactie: De actuele gegevens over prijsontwikkeling en levertijden worden door heizoel24.de ter beschikking gesteld en door ons automatisch verwerkt. Aanvullende informatie komt uit de studie"Hoe warmt Duitsland op?" (2019) van de Federale Vereniging voor Energie- en Waterbeheer e.V. (BDEW). Voor opmerkingen of vragen kunt u contact opnemen met zettel@news.de.+++

volgenNieuws.deal bijFacebook,Twitteren,PinterestEnYouTube? Hier vind je het laatste nieuws, de nieuwste video's en de directe lijn naar de redactie.

roj/nieuws.de

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 06/06/2023

Views: 5255

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.