Gemeenschappelijk in een notendop: brandweerkazerne, skatepark, rioleringswerken en nog veel meer - burgerportaal Bergisch Gladbach (2023)

... maar dit is zo ingewikkeld.

Niet echt. jij kanregistreer snel en gemakkelijkEnvia automatische incasso of creditcardbetalen.

Als je een ... hebtOverdrachtde voorkeur geven aanschrijf ons alstublieft.

Nu doe ik mee!

Er is bij ons geen betalingsdrempel,alle aanbiedingen van het burgerportaal zijn gratis.Omdat we ervan overtuigd zijn dat vrije toegang tot informatie een grondrecht is. En belangrijk voor de cohesie in de democratie - vooral in de lokale omgeving.

Daarom vragen wij uvrijwilligbetalen. Jouw bijdrage maakt kwaliteitsvolle lokale journalistiek voor iedereen mogelijk. Meer informatieIs er ... hier.

Niet nu?Ben je er al? Klik deze disruptor weg met de X in de rechterbovenhoek.

(Video) fire station skatepark nice line #firestation #skatepark #newskatepark

De commissie voor infrastructuur, milieu, veiligheid en orde moest adviseren over belangrijke en grote projecten en keurde onder andere de volgende stappen in de nieuwbouw van de brandweerkazerne zuid en het skatepark aan de Saaler Mühle goed - ondanks de soms zeer hoge kosten. Hij zette de rem op andere projecten.

In het gemeentehuis van Bensberg woedde die avond urenlang een verhitte discussie, vooral als het gaat om het vrijgeven van dure grootschalige projecten dringt de CDU aan op het zoeken naar besparingen. In de eerste vier uur vond het Comité voor Infrastructuur, Milieu, Veiligheid en Orde (AIUSO) echter herhaaldelijk compromissen - en besliste altijd unaniem. Pas in het vijfde uur liep de sessie uit de hand.

De onderwerpen in het overzicht

  • Brandweerkazerne Zuid
  • Skatepark Saaler Mühle
  • fietsenstalling
  • professionele brandweer
  • Fietsvoorziening Otto Hahn scholen
  • Dorfplatz Ehrenfeld
  • Motte Kippekausen
  • statuut boombescherming

We rapporteren actueel en beknopt vanuit het gemeentehuis, daarnaast geven we koppelingen naar de originele documenten in het gemeentelijk informatiesysteem en eerdere rapporten. De onderwerpen worden steeds uitgebreider en complexer - maar blijf op de hoogte, het gaat over onze stad.

Nieuwe brandweerkazerne zuid

Voor de nieuwbouw van de zuidelijke brandweerkazerne in Frankenforst presenteerde expert Thomas Mandt (VBD-adviesbureau voor overheden) een gedetailleerd rapport over de economische efficiëntie en duurzaamheid van het geplande gebouw - en vergeleek telkens drie varianten.

Inzakeduurzaamheidde expert pleitte voor variant 3, die zorgt voor een bijzonder hoge mate van duurzaamheid (levenscyclus, geen fossiele warmteopwekking, etc.). Dat zou 1,5 miljoen euro meer kosten dan variant 2 met de wettelijke minimumeisen. Deze meerkosten zouden echter meer dan gecompenseerd kunnen worden door een KfW-subsidie. Al in 2020 heeft het stadsbestuur opdracht gegeven voor de planning van de brandweerkazerne volgens de levenscyclusbenadering (cradle to cradle).

In deeconomiehet rapport van de deskundige berekende drie opties voor de uitvoering van het project - rekening houdend met de totale kosten over 20 jaar (planning, bouw, exploitatie). Volgens dit is het inhuren van een algemene planner en een algemene aannemer bijna negen procent goedkoper dan het zelf doen met individuele beloningen, en ook iets goedkoper dan het inhuren van een algemene aannemer.

Daarnaast heeft de stad met een algemeen planner/algemene aannemer toch de hand aan het stuur, blijft het proces transparanter voor de burgers dan bij een algemene aannemer en bespaart het tijd – zodat oplevering eind 2028 mogelijk is, Mandt betoogde.

De parlementaire fracties reageerden positief. De genoemde investeringsbedragen maakten hem echter duizelig, zegt Martin Lucke namens de CDU. In ieder geval rond70 miljoen euro plannings- en bouwkosten(inclusief aanlegkosten en risico-opslag) worden nu vermeld. Daarom stelde de CDU voor om te zoeken naar manieren om te besparen - en noemde aanvankelijk de geplande ondergrondse parkeergarage als voorbeeld - die afgewogen zouden moeten worden tegen het ruimtegebruik.

Hier werd het streven van de commissie naar harmonie duidelijk: de SPD en de Groenen stelden voor om het testbevel "besparingen" in het besluit op te nemen, maar niet te verwijzen naar de ondergrondse parkeergarage.

De CDU en vervolgens de commissie stemden unaniem in met dit compromis - en keurden daarmee het fundamentele besluit goed voor de nieuwbouw van de zuidelijke brandweerkazerne, met de opdracht algemene planning in de duurzaamheidsvariant.

achtergrond,Ratteninfosysteem

(Video) How Do You Turn A Street Into An Amazing Skate Spot? The Story of Waller Street

Locaties van de vrijwillige brandweer

In het debat over de brandweerkazerne Zuid kwam ook de vraag aan de orde wat de gevolgen zijn voor de kazernes van de vrijwillige brandweer - met mogelijke verdere kosten. Brandweerchef Jörg Köhler maakte duidelijk dat decentrale locaties van groot belang zijn voor de vrijwilligers - de brandweer in Schildgen heeft met een eigen uitrustingshuis grote populariteit ervaren.

De blustrein binnenstad wordt zoals besloten (voorlopig) op het terrein van Zanders gestationeerd. Voor Paffrath/Hand blijft de locatie in de noordelijke brandweerkazerne aan de Paffrather Strasse behouden. De toekomst van de oude wacht aan de Wipperfürther Straße in Bensberg staat open. Een nieuwbouw zou hier eigenlijk zinvol zijn, maar de brandweer zoekt ook naar vrije hallen op een centrale plek in Bensberg.

Oprichting van een professionele brandweer

De commissie keurde unaniem de omvorming van de “voltijdse vrijwillige brandweer” tot een professionele brandweer en een vrijwillige brandweer goed. De CDU wees op het gevaar dat het vrijwilligerswerk zou kunnen worden afgezwakt door de nadruk te leggen op de professionele brandweer en stelde een vrijwilligersoffensief voor. Een onderwerp dat de brandweer op het oog heeft, bevestigt Köhler.

achtergrond,Ratteninfosysteem

Skatepark Saaler Mühle

De fundamentele herziening en daadwerkelijke nieuwbouw van een skatepark aan de Saaler Mühle krijgt na jaren van voorbereidend werk steeds meer vorm. Het is echter ook duur: na aanvankelijk een huisnummer van 750.000 euro te hebben geschat, moet men nu uitgaan van 1,1 miljoen euro, legt Christian Nollen, hoofd van StadtGrün, uit.

Vergeleken met vergelijkbare voorzieningen in de regio en gemeten naar het aantal inwoners, bevindt de geplande oppervlakte van 800 vierkante meter zich aan de onderkant van de schaal. In ieder geval moet het bestaande voetbalveld behouden blijven als multifunctioneel terrein of heel dichtbij herbouwd worden.

Opmerking van de uitgever:Donderdag vindt een openbare workshop over het ontwerp van het skatepark plaats.Meer informatie

De CDU riep aanvankelijk op tot een vast kostenplafond van 700.000 euro voor het project. Nollen legde echter uit dat hij afhankelijk was van herfinanciering door middel van subsidies en/of grote donaties om de kosten voor de stad aanzienlijk te verlagen.

Volgens de CDU naderden de kosten voor het project hun eigen pijngrens. De beslissing om door te gaan met het project was unaniem.

Ratteninfosysteem

Administratiegebouw voor de rioleringswerken

Het voorstel van de stad voor de zuiveringsinstallatieeigen administratiegebouw op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Beningsfeldbouwen voor zo'n tien miljoen euro stuitte op verzet en veel vragen van alle fracties. Er werd onder andere de vraag gesteld over het gebruik van de vrijgekomen arbeidsplaatsen in het gemeentehuis van Bensberg, over de kosten, over waterveiligheid, een alternatieve verhuur van kantoorruimte en de mogelijkheid van een kinderdagverblijf op het terrein.

Het stadsbestuur maakte duidelijk dat de planning en kostenramingen nog in de kinderschoenen staan. Maar alleen op deze locatie kon het energetisch potentieel van de rioolwaterzuivering zo goed worden benut en kon een duurzaam pilotproject worden ontwikkeld.

Nu moeten de vragen collectief worden beantwoord en dan moet de financiële commissie zich weer over het onderwerp buigen, besloot de commissie unaniem.

Ratteninfosysteem

(Video) Weedmaps Venice Beach 'Park & Ride' | TransWorld SKATEboarding

Fietsparkeerplaatsen bij de Otto Hahn-scholen

De Otto Hahn-scholen pleiten al geruime tijd voor vernieuwing en uitbreiding van de fietsenstallingen tot 1050 plaatsen om aan de behoeften van de leerlingen te voldoen en de zeer frequente diefstallen tegen te gaan. StadtGrün-baas Nollen presenteerde een plan voor in totaal 750 basisparkeerplaatsen in twee bouwfasen.

Deel 1 met 330 plaatsen, dat voor dit jaar gepland staat, alleen al wordt geschat op 308.000 euro, StadtGrün berekent 1,2 miljoen euro voor het hele project.

Ook hier pleitten CDU en FDP voor meer aandacht voor proportionaliteit met het oog op kosten; ze wilden gewoon eerst akkoord gaan met Sectie 1 en dan zien hoe de situatie zich ontwikkelde.

Na een pauze in de vergadering en onderhandelingen tussen de parlementaire fracties, stelde Andreas Ebert van de SPD voor om de tekst van het besluit enigszins aan te passen: deel 1 is besloten; de planning voor deel 2 wordt naar voren geschoven en later opnieuw in stemming gebracht met een nieuwe kostenberekening.

De commissie keurde dit compromis unaniem goed.

Ratteninfosysteem

Dorfplatz Ehrenfeld

De afdeling StadtGrün volgde een verzoek van de CDU op om het dorpsplein van Ehrenfeld (Moitzfeld) te upgraden. De plaats wordt verzorgd door een lokaal initiatief, dat ook werkt. De stad wil ontbrekende vuilnisbakken vervangen, het schoonmaken van de bestaande banken kan door de dorpsgemeenschap gedaan worden.

Er zijn echter geen plannen om het uit te rusten met nieuwe speeltoestellen en dat is ook niet voorzien in de bijbehorende behoefteplanning. StadtGrün is niet verantwoordelijk voor het plein, maar de afdeling verkeersruimten.

Motte Kippekausen

De burgervereniging Refrath heeft een steiger aan deMotte Kippekausenin eigen beheer gerepareerd, hoefde de stad slechts 3600 euro aan kosten te dragen - en bedankt u uitdrukkelijk voor uw vrijwillige inzet. Het terrein is omheind, maar geïnteresseerden kunnen voor een bezoek contact opnemen met de burgervereniging.

statuut boombescherming

Een openbare catalogus van boetes door de stad Bergisch Gladbach voor schendingen van het boombeschermingsstatuut is om fundamentele juridische redenen niet mogelijk, legden StadtGrün en het juridische bureau in de commissie uit in reactie op een motie van de Groenen. In plaats daarvan wil de stad interne richtlijnen ontwikkelen en deze voorleggen aan het niet-openbare deel van de commissie.

Het is nu belangrijk om een ​​functie te vervullen met iemand die überhaupt met het onderwerp om kan gaan, deed een beroep op StadtGrün-baas Nollen.

Het debat liep uit de hand - nadat de CDU het doel en de haalbaarheid van boetes voor overtredingen van het boombeschermingsstatuut fundamenteel in twijfel trok: dit zou "een administratie van represailles" creëren en niemand zou meer een boom op zijn privéterrein planten.

Tijdens de openbare zitting bleven veel vragen onbeantwoord. Rond 22.00 uur was de rapporteur klaar met zijn werk en ging het debat nog door.

achtergrond,Ratteninfosysteem

Meer berichten over het onderwerp

School, in een notendop: er ontstaat een strategie

Stein wil het Zandersgebied overdragen aan Projekt GmbH

Waarom de CDU en FDP de begroting voor 2023 afwijzen

Gemeente, in een notendop: personeel, brandweer en groene stroom

Laten…

Er is iets fout gegaan. Ververs de pagina en/of probeer het opnieuw.

Pdfdruk op

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 23/06/2023

Views: 5253

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.