Uitstekend restaurantontwerp door Italiaanse ontwerpers (2023)

op zijn pagina wordt beschreven hoe de website wordt beheerd wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers.
Deze informatie wordt ook verstrekt in overeenstemming met artikel 13 van (Italiaans) wetsbesluit 196/2003: het wettelijke kader rond de bescherming van persoonlijke gegevens voor iedereen die interactie heeft met de webservices aangeboden door MODENESE GASTONE GROUP SRL, online toegankelijk via http http://www.modenesegastone.com.
Deze informatie wordt uitsluitend verstrekt voor het doel van deze website en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden bekeken via verschillende links.
Deze informatie is ook gebaseerd op Aanbeveling nr. 2/2001 aangenomen door de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, gefuseerd met de Groep opgericht door artikel 29 van de Europese Richtlijn nr. 95/46/CE, van 17 mei 2001, met als doel de minimumvereisten vast te stellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens en in het bijzonder de methoden, tijdschema's en het type informatie dat de gegevensverwerkers aan gebruikers moeten verstrekken wanneer ze toegang krijgen tot webpagina's, ongeacht het doel van die toegang.
Voornoemde Aanbeveling en een samenvatting van de doelstellingen ervan vindt u elders op deze site.

DE GEGEVENSVERANTWOORDELIJKE

Gegevens met betrekking tot geïdentificeerde en identificeerbare personen die deze site bezoeken, kunnen worden verwerkt.
De 'verwerkingsverantwoordelijke' van deze gegevens is MODENESE GASTONE GROUP SRL, Via Caodalbero 579 - 35040 - Casale di Scodosia - PD - Italië.

LOCATIE VAN GEGEVENSVERWERKING

Gegevens met betrekking tot de diensten die door deze website worden geleverd, worden verwerkt op het hoofdkantoor van MODENESE GASTONE GROUP SRL en worden behandeld door zowel intern als extern technisch personeel.

De persoonlijke gegevens die worden verstrekt door gebruikers die verzoeken om informatie doorsturen, worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde dienst te leveren. Deze gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit nodig is om de gevraagde dienst te leveren.

AARD VAN DE VERWERKTE GEGEVENS

Navigatie gegevens

Als onderdeel van hun normale werking krijgen de IT-systemen en softwareprocedures die worden gebruikt voor het functioneren van deze website toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens, waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.
Deze informatie wordt niet verzameld om de betrokken persoon te identificeren. Gezien de aard van deze informatie kan de identificatie van gebruikers echter worden toegestaan ​​door de verwerking en bundeling van gegevens die in het bezit zijn van derden.
Deze categorie gegevens omvat IP-adressen en de dominiumnaam van computers die toebehoren aan de gebruikers die toegang hebben tot de website, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) ​​van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek naar de server, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (geslaagde conclusie, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van anonieme statistische informatie met betrekking tot het gebruik van de website en om de correcte werking ervan te controleren. Deze gegevens worden direct na verwerking gewist. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische informatieschendingen die de website beschadigen.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker

Als een gebruiker naar eigen goeddunken duidelijk en vrijwillig een e-mail stuurt naar de adressen die op deze website staan ​​vermeld, wordt zijn e-mailadres verzameld samen met alle andere persoonlijke gegevens die in de communicatie zijn opgenomen, nodig om te kunnen om op het verzoek te antwoorden.
Geleidelijk aan zullen op de pagina's van de website specifieke informatiepakketten worden verstrekt of gevisualiseerd met betrekking tot specifieke gevraagde diensten.

WEBANALYSE-SOFTWARE

Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics, de webanalyse-service van Google, Inc. ("Google").

INTEGRATIE VAN COOKIES VAN DERDEN

Het volgende cookiebeleid wordt verstrekt door MODENESE GASTONE GROUP SRL om de soorten cookies te beschrijven die door de website worden gebruikt en de redenen en methoden die voor hun gebruik worden toegepast. Het is voor gebruikers niet mogelijk om toegang te krijgen tot deze website of de diensten aangeboden door deze website te gebruiken zonder dat bepaalde cookies naar hun apparaat worden gestuurd.
Door verder te navigeren, geeft de gebruiker daarom MODENESE GASTONE GROUP SRL toestemming om sommige van zijn cookies te gebruiken. Het is niettemin mogelijk om het gebruik van specifieke soorten cookies te annuleren en te vermijden door de configuratie van de browserinstellingen te wijzigen, zoals hieronder in meer detail wordt beschreven.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn tekstregels die worden gebruikt om automatische gebruikersauthenticatie uit te voeren, gebruikerssessies te traceren en specifieke informatie op te slaan met betrekking tot de gebruikers die toegang hebben tot de server van MODENESE GASTONE GROUP SRL. Meer specifiek zijn cookies kleine stukjes informatie die van de server van MODENESE GASTONE GROUP SRL naar een webclient (normaal gesproken een browser) worden gestuurd en die vervolgens van de client naar de server worden teruggestuurd (zonder enige wijziging te ondergaan). Deze uitwisseling vindt plaats elke keer dat een gebruiker toegang heeft tot hetzelfde gedeelte van hetzelfde webdomein. Een cookie is dus een klein bestand dat de toestemming van de gebruiker vraagt ​​om op de harde schijf van zijn/haar computer te worden opgeslagen. Zodra deze toestemming is verleend, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie om het gegevensverkeer van de gebruiker op de website te analyseren (op anonieme en geaggregeerde basis).

HOE HET GEBRUIK VAN COOKIES TE DEACTIVEREN

De meeste browsers zijn aanvankelijk geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren. Het is niettemin mogelijk om deze instellingen te wijzigen en het gebruik van cookies te blokkeren via de browserinstellingen. Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren. De gebruiker wordt vriendelijk verzocht om de helppagina van zijn/haar browser te raadplegen om erachter te komen hoe hij de instellingen kan beheren of wijzigen. De deactivering van het gebruik van technische cookies en/of functionele cookies kan de correcte werking van de website in gevaar brengen en/of de diensten aangeboden door MODENESE GASTONE GROUP SRL beperken.

VRIJWILLIGE OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Naast de informatie die wordt verstrekt voor navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij om persoonlijke gegevens te verstrekken op een aanvraagformulier of, in ieder geval, persoonlijke gegevens aan te geven wanneer hij contact heeft met MODENESE GASTONE GROUP SRL om informatie of andere kennisgevingen aan te vragen.
Het weglaten van persoonsgegevens kan het in dit geval onmogelijk maken om op verzoeken te reageren.
Om volledig te zijn, is het noodzakelijk gebruikers eraan te herinneren dat in sommige gevallen (niet gerelateerd aan de normale werking van deze website), de toezichthoudende autoriteit, in overeenstemming met artikel 157 van (Italiaans) wetsbesluit nr. 196/2003, kan om kennisgevingen en informatie vragen om de correcte verwerking van persoonsgegevens te controleren. In dergelijke gevallen is het verplicht om te reageren, anders volgen er administratieve sancties.

METHODEN VAN GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens worden alleen door geautomatiseerde tools verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de taken te voltooien waarvoor ze zijn verzameld.
Specifieke beveiligingsmaatregelen worden gerespecteerd om verlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik van deze gegevens en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

RECHTEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben het recht (i) op ​​elk moment de bevestiging van het bestaan ​​van deze gegevens te verkrijgen, (ii) de inhoud en de herkomst ervan in te zien en (iii) de juistheid ervan te controleren of te vragen om te worden geïntegreerd, bijgewerkt of gecorrigeerd (artikel 7 van (Italiaans) wetsbesluit nr. 196/2003).
Overeenkomstig genoemd artikel hebben de betrokkenen het recht om te verzoeken dat alle gegevens die in strijd zijn met de wet worden gewist, omgezet in een anoniem formaat of geblokkeerd, en kunnen ze in elk geval met legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking ervan.
Verzoeken moeten worden gericht aan MODENESE GASTONE GROUP SRL, Via Caodalbero 579 - 35040 - Casale di Scodosia - PD - Italië, of per e-mail worden verzonden naar info@modenesegastone.com.

P3P

De huidige set informatie met betrekking tot privacy kan automatisch worden geraadpleegd via recentere browsers die de P3P-standaarden implementeren ('Platform for Privacy Preferences Project') gepromoot door het World Wide Web Consortium (www.w3c.org).
Alles zal in het werk worden gesteld om de werking van deze website zo interactief mogelijk te maken, met automatische privacycontrolemechanismen voor bepaalde producten.
Rekening houdend met het feit dat de huidige status van genoemde automatische controlemechanismen zodanig is dat ze niet vrijgesteld zijn van fouten of disfunctioneren, wordt hierbij gespecificeerd dat dit document, gepubliceerd op http://www.modenesegastone.com.com/legal vertegenwoordigt het 'Privacybeleid' van deze website, onder voorbehoud van updates.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 30/03/2023

Views: 5325

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.